Caring about the future

  • Authors: Yin, YJ; Ni, P; Liu, DL; Yang, SQ; Almeida, A; Guo, QY; Zhang, ZL; Deng, LY; Wang, DP
  • Author Full Name: Yin, Yujie; Ni, Pei'en; Liu, Danlei; Yang, Shiqiang; Almeida, Adelaide; Guo, Quanyou; Zhang, Zilei; Deng, Liuyan; Wang, Dapeng
  • Title: Bacteriophage potential against Vibrio parahaemolyticus biofilms
  • Publication Type: J
  • Source: FOOD CONTROL
  • Document Type: Article
  • Year Published: 2019
  • Volume: 98
  • Digital Object Identifier (DOI): 10.1016/j.foodcont.2018.11.034
  • Unique Article Identifier: WOS:000456754500021

CESAM Funding: