Caring about the future

  • Authors: Bin Liu, Jiangxin Chen, Luis M. Pinheiro, Li Yang, Shengxuan Liu, Yongxian Guan, Haibin Song, Nengyou Wu, Huaning Xu, Rui Yang
  • Title: An insight into shallow gas hydrates in the Dongsha area, South China Sea
  • Source: Acta Oceanol. Sin.
  • Year Published: 2021
  • Volume: 40
  • Issue: 2
  • Digital Object Identifier (DOI): 10.1007/s13131-021-1758-6

CESAM Funding: UIDP/50017/2020 + UIDB/50017/2020 + LA/P/0094/2020